Regler for ombygning

Før du bygger om skal du have tilladelse fra Bestyrelsen. Beskriv dine ombygningsplaner skriftligt og aflever det i Bestyrelsens postkasse senest 6 uger før du påtænker at begynde ombygningen. Eller sende ombygningsplanerne på mail til Bestyrelsen.
Vær opmærksom på at du selv skal sørge for byggetilladelse fra Frederiksberg Kommune, hvis en sådan kræves.

Bygningsreglementet er ændret pr. 1.1.2013. Tjek Frederiksberg Kommunes hjemmeside.

EMAIL

Skriv til bestyrelsen@bendzogskelgaarden.dk

Postkassen tømmes ca. en gang ugentlig.

———————————-oooo——————

Generel godkendelse til ombygning i lejligheder.

Bestyrelsen har normalt igen indvendinger mod ombygninger i andelsboligen. Så længe du/I er opmærksom på §10 i vedtægterne (vedlagt, bilag 1)

Læg mærke til, at det er andelshaverens eget ansvar at søge om evt. byggetilladelse samt forevise denne for bestyrelsen.

I forbindelse med ombygning og installation beder vi altid vores andelshavere om at være opmærksomme på følgende:

  • Installation af el, vand og gas skal udføres af autoriserede håndværkere og i samråd med vores vicevært.
  • Hvis rørinstallationer skjules/indbygges, skal dette foretages på en sådan måde, at ejendommen ved evt. udskiftning af vandrør og afløbsrør kan få adgang til rørene på samme måde, som hvis installationen fortsat var frilagt (uden ekstra udgift for ejendommen)
  • Installering af vandbårne gulvvarmere er ikke tilladt. El-gulvvarme er en mulighed.
  • Midlertidig afbrydelse af forsyningen skal varsles i god tid og aftales med viceværten.
  • Elinstallationen skal udføres med HPFI-relæ.
  • Andelshaveren skal selv sørge for bortkørsel af byggeaffald.
  • Andelshaveren er ansvarlig for udbedring af eventuelle skader på ejendommen, der måtte opstå i forbindelse med renoveringen.
  • Og i øvrigt være opmærksom på afsnittet omkring ombygning i vores fællesregler (se kopi nederst)

Ved evt. spørgsmål kan Ole (vores vicevært) kontaktes på nedenstående telefon eller mail.

 

Vicevært:

Ole Larsen

Tlf.  51 18 38 16

Mail. ejendom@bendzogskelgaarden.dk

 

Bilag 1.

Vedtægternes § 10.

 

(10.1) En andelshaver er berettiget til at foretage forandringer inde i boligen. Forandring skal anmeldes skriftligt for bestyrelsen senest tre uger inden den bringes til udførelse. Bestyrelsen kan gøre indsigelse efter stk. 3, hvilket skal ske inden tre uger efter anmeldelsen, og iværksættelse af forandringen skal da udskydes, indtil der er opnået enighed med bestyrelsen, eller det er fastslået, at indsigelsen var uberettiget.

(10.2) Alle forandringer skal udføres håndværksmæssigt forsvarligt i overensstemmelse med kravene i byggelovgivningen, lokalplaner og andre offentlige forskrifter.

(10.3) Bestyrelsen er ikke ansvarlig for anmeldte eller godkendte forandringers forsvarlighed og lovlighed. I tilfælde hvor byggetilladelse kræves efter byggelovgivningen eller tilladelse efter andre offentlige forskrifter, skal tilladelsen desuden forevises for bestyrelsen, inden arbejdet iværksættes, og efterfølgende skal ibrugtagningsattest forevises.

Uddrag af fællesregler:

  • Ombygning af lejlighed Ønskes ombygning af lejligheden/renovering, der kræver ændringer i forhold til bestående indretning, skal bestyrelsen orienteres inden arbejdet iværksættes. Dette gælder ligeledes ved renovering af badeværelse, hvor der gælder særlige regler. Du har ret til at foretage forandringer i din lejlighed, dog skal forandringer udføres håndværksmæssigt forsvarligt i overensstemmelse med kravene i byggelovgivningen, lokalplaner og andre offentlige forskrifter. Forandringer skal anmeldes skriftligt til bestyrelsen senest 5 uger inden iværksættelse. Formålet hermed er, at bestyrelsen skal tage stilling til om ændringerne vil have indflydelse på fælles installationer og lignende. Bestyrelsen er ikke ansvarlig for anmeldte eller godkendte forandringers forsvarlighed eller lovlighed. I de tilfælde hvor der kræves byggetilladelse efter byggelovgivningen eller tilladelse efter andre offentlige forskrifter skal tilladelsen desuden forevises bestyrelsen inden arbejdet iværksættes. Såfremt der i forbindelse med arbejde i en lejlighed skal lukkes for hovedhanen, skal den rekvirerede håndværker orientere viceværten herom og samtidig ved opslag på opslagstavle i den berørte trappeopgang orientere beboerne. • Reparation af/ændring i installationer eller ved ombygning Du må ikke selv foretage indgreb i ejendommens installationer. Alle reparationer, forandringer og nyinstallationer skal foretages af autoriseret elektriker eller VVS’er. Du skal selv eller installatøren indhente evt. godkendelser fra de kommunale myndigheder. Hvis der ved lejlighedssynet ved fraflytning konstateres ulovlige installationer, vil disse blive udbedret for den fraflyttendes regning. Det anbefales, at der foretages el-syn af autoriseret elinstallatør ved salg af lejlighed på sælgers regning. Alle El / VVS arbejder skal bestilles gennem viceværten og udføres af ejendommens faste installatører, såfremt det pågældende arbejde skal betales helt eller delvist af ejendommen. I de tilfælde hvor arbejdet udføres for egen regning vil det oftest være mest praktisk at benytte ejendommens faste installatører, som kender ejendommen, men det er ikke et krav. Med hensyn til andre arbejder inde i din lejlighed, som du selv skal betale (murer, maler, snedker, gulvafhøvling mm) er der intet krav om, hvem du anvender. Ved ombygning af badeværelse, så skal du sørge lovlig vådrumssikring af lokalet. Såfremt du har installeret mekanisk ventilation på badeværelset i aftrækskanalen, bedes du rense denne minimum en gang om året, herunder for at undgå brandfare, skimmelsvamp osv. Det er ikke tilladt at tilslutte emhætter i aftrækskanalen til loftet. Ønskes ombygning der kræver ændringer i forhold til eksisterende indretning (f.eks. blænding af døre, opsætning af skillevæg, nedrivning af væg m.m.) skal bestyrelsen orienteres inden arbejdet iværksættes. Formålet hermed er, at bestyrelsen skal tage stilling til om ændringerne vil have indflydelse på fælles installationer. Det skal i øvrigt bemærkes, at installering af vandbårne gulvvarmere ikke kan foretages som følge af foreningens fjernvarmeanlæg. Hvis en andelshaver skjuler/indbygger rørinstallationer skal dette arbejde foretages således, at foreningen ved evt. udskiftning af vand- og/ eller afløbsrør har uhindret adgang til rørene, som hvis installationen var frilagt og uden udgift for foreningen. Andelshaveren skal selv sørge for retablering af eventuelle rørkasser og/eller anden form for tildækning af installationen. Der henvises i øvrigt til vedtægterne § 10, stk. 4. Vedrørende generelle regler for vedligeholdelse står disse i Vedtægternes § 9.